Veertig dagen na Pasen – Pastoor Bruce

De hectiek van de Goede Week ligt nu achter ons, maar als we het in de context van Jezus
plaatsen, willen we misschien weten wat er eigenlijk gebeurde tijdens de veertig dagen
voor de hemelvaart. Het antwoord is dat we niet precies weten wat er gebeurde, maar we
weten wel dat het een heel belangrijke tijd was. Het was een tijd van overgang, van zijn
eigen werk naar het moment waarop zijn werk het werk van zijn discipelen zou worden.
Wanneer hun leven er heel anders uit zou zien.


In de volgende veertig dagen volgen we Jezus terwijl hij zichzelf bekend maakt aan zijn
discipelen. Een tijd waarin hij ervoor zorgde dat ze wisten dat hij leefde en fysiek bij hen
was. Hij at met hen, zoals gebeurde op de weg naar Emmaüs (Lucas 24.13-35), hij voedde
zijn discipelen bij de zee van Galilea (Johannes 21.12-13) en hij nodigde hen zelfs uit om
hem aan te raken en van dichtbij te zien (Lucas 24.39 en Johannes 20.27). Hij kwam echt
heel dicht bij hen.

Hij onderwees hen ook. Ze spraken met elkaar. Ik vraag me af hoe die gesprekken zouden
zijn geweest. Ik weet zeker dat hij hen tijdens deze veertig dagen bemoediging zou hebben
gegeven, zodat ze zijn werk konden voortzetten voor als hij er niet meer zou zijn.


Misschien benadrukte hij dat ze hun naaste moesten liefhebben als zichzelf, net zoals hij
deed tijdens zijn aardse bediening. Die bediening van liefde zou de kerk helpen groeien.
Zonder de discipelen die erop uittrokken om hun naasten lief te hebben, over de hele toen
bekende wereld, zou de kerk nooit hebben overleefd, zou het woord van Christus nooit zijn
verspreid en zouden wij hier niet zijn om Jezus’ opstanding te vieren.


Veertig dagen duurde dit, en dat getal is veelzeggend. Het getal veertig wordt vaak
geassocieerd met voorbereiding of overgang. Mozes had zijn veertig jaar in de woestijn die
volgden op zijn eerste veertig jaar als herder van schapen tot herder van mensen. Jezus
bracht ook veertig dagen door in de wildernis, een tijd van voorbereiding op de volgende
drie jaar waarin hij werkte tot aan zijn dood.


Deze volgende veertig dagen betekenden voor de discipelen een overgang. Veertig dagen
en Jezus zou hen verlaten, gevolgd door nog eens tien dagen totdat de Heilige Geest van
God zou neerdalen. Op dit punt begon het echte werk van de discipelen, deze keer zouden
ze alleen zijn, zonder Jezus om hen te leiden, maar voor hen om leiders te worden, zelf
geleid door de Heilige Geest.


Wat is deze tijd voor ons als kerk? Net zoals we geprobeerd hebben stil te staan bij de
veertig dagen van de veertigdagentijd, laten we proberen stil te staan bij de veertig dagen
van Pasen tot Hemelvaart. Laten we nadenken over de volgende fase, wanneer met
Pinksteren de Heilige Geest tot ons komt en ons ondersteunt om ons werk in de kerk naar
de volgende fase te brengen. Waar worden we collectief op voorbereid? Wat wordt er van
deze kerk gevraagd?


Ik denk dat we voorbereid moeten zijn op verrassingen, dat de Heilige Geest ons misschien
naar nieuwe plaatsen zal leiden om nieuwe mensen te ontmoeten en ons zal wijzen om
nieuwe dingen te doen. Ik heb geen antwoord op deze vragen, ook ik zal onderzoeken wat
er in het verschiet ligt. Waar ik wel op vertrouw is dat het goed zal zijn, dat het inhoudt dat
we onze naaste liefhebben. Dat we op God moeten vertrouwen dat ook wij de leiders
kunnen zijn die Jezus was en die God wil dat we zijn.

Pastoor Bruce Rienstra